Statuten


Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1: Naam en zetel en duur

1. De coöperatie draagt de naam: Duurzame Energiecoöperatie “Dijk en Waard U.A.“. Statutaire naam Duurzame Energiecoöperatie “Heerhugowaard U.A.”

2. Zij is gevestigd te Heerhugowaard.

3. De coöperatie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2: Doel en middelen en werkgebied

  1. De coöperatie heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van duurzame energie, met name in coöperatief verband, en het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie in het belang van haar leden door met hen ter zake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.
  2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het oprichten en in werking houden van één of meer milieuvriendelijke installaties voor de opwekking van duurzame energie;

b. het geven van voorlichting;

c. het samenwerken met verwante organisaties.

  1. Het werkgebied van de coöperatie zal zich globaal uitstrekken over Dijk en Waard en directe omgeving, met inachtneming van de werkgebieden van andere coöperaties werkzaam op het gebied van wind- en of zonne-energie.

Hoofdstuk II, Lidmaatschap en daaraan verbonden rechten en plichten

Artikel 3: Aanvang lidmaatschap en contributie

1. Als lid van de coöperatie kunnen toetreden natuurlijke personen en rechtspersonen.

2. Het bestuur besluit, nadat zij een verzoek daartoe heeft ontvangen over de toelating als lid. Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat de contributie voor het lopende jaar door de coöperatie is ontvangen; het lid wordt dan ingeschreven in het door het bestuur te houden ledenregister.

3. Ieder lid van de coöperatie betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

4. Als de aanvraag voor het lidmaatschap minder dan zes maanden voor het einde van het kalenderjaar door de coöperatie is ontvangen, dan is voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd.

Artikel 4: Participeren in Projecten

1. Leden kunnen na ingang van het lidmaatschap een geldbedrag bij de coöperatie inleggen, telkens wanneer het bestuur in de nieuwsbrief heeft bekendgemaakt dat zij de leden daarvoor in de gelegenheid stelt. Het bestuur geeft aan in welke periode gelden worden aangenomen en tot welk maximum elk lid kan deelnemen.

De inleg is bedoeld ter financiering van de oprichting en het in werking houden van één of meer windturbines of andere installaties voor de opwekking van duurzame energie.

2. Ieder lid wordt voor de als participatie gestorte bedragen in de boeken van de coöperatie gecrediteerd.

3. Tussen de coöperatie en de leden wordt per participatie een overeenkomst gesloten, waarin de wijze van terugbetaling en rentevergoeding is geregeld.

4. Participaties zijn vrij overdraagbaar aan de andere leden of nieuwe inleggers van de coöperatie, mits voldaan wordt aan artikel 3 lid 1.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van de leden of oud leden voor een tekort van de coöperatie alsmede voor een tekort in geval van ontbinding of gerechtelijke vereffening is uitgesloten, zowel tijdens hun lidmaatschap als later.

Artikel 6: Batig saldo

De besteding van een eventueel batig saldo vereist de toestemming van de algemene ledenvergadering.

Artikel 7: Einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. door het lid, welke opzegging schriftelijk moet geschieden uiterlijk drie maanden voor het einde van het boekjaar;

b. overlijden van het lid, dan wel ontbinding indien het een rechtspersoon betreft.

c. opzegging namens de coöperatie. Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen of wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt;

d. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

3. Het lidmaatschap kan onmiddellijk door opzegging worden beëindigd indien van de coöperatie of het lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd hiermee doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op grond van het redelijkerwijs van de coöperatie niet kunnen vergen dat het lidmaatschap voortduurt en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open. Binnen twee maanden na ontvangst van bovenvermeld beroep schrijft het bestuur een buitengewone ledenvergadering uit waarin dit beroep wordt behandeld. Het betreffende lid ontvangt hiervoor een uitnodiging per aangetekend schrijven. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

6. Indien het lidmaatschap is beëindigd heeft het gewezen lid jegens de coöperatie geen andere rechten dan op terugbetaling van nog niet afgeloste participaties, overeenkomstig het in de betreffende overeenkomsten bepaalde.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributiebijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur hiervan geheel of gedeeltelijk vrijstelling verleent.

Hoofdstuk III Donateurs

Artikel 8: Donateurs

1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de coöperatie financieel steunen met een nader vast te stellen minimum bijdrage.

2. Tussen de coöperatie en de donateurs kunnen overeenkomsten worden gesloten waarin de wijze van de financiële steun geregeld wordt. De inhoud van deze overeenkomsten wordt door het bestuur vastgesteld.

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun zijn toegekend of opgelegd bij of krachtens de statuten en de overeenkomst als genoemd in artikel 8 lid 2.

Artikel 9: Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs

1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging beëindigd worden.

2. Opzegging namens de coöperatie geschiedt door het bestuur.

Hoofdstuk IV Bestuur

Artikel 10: Verkiezing, aftreden, schorsing, ontslag

1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste elf personen.

2. De algemene ledenvergadering bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, het aantal bestuursleden en kiest de bestuursleden uit de leden van de coöperatie via één of meer voordrachten van het bestuur of van de leden.

3. Ieder jaar treedt ongeveer eenderde van de bestuursleden af volgens een door het bestuur, zonodig na loting, opgesteld rooster. Een zittingsperiode is ten hoogste drie jaar.

4. Afgetredenen zijn terstond herkiesbaar.

5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Daalt het aantal bestuursleden beneden vijf, dan blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd.

6. In vacatures kan voorzien worden door benoeming van een interim bestuurslid door de overige leden van het bestuur. De zittingsperiode van dit interim lid gaat in na benoeming door de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

7. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst, doch eerst nadat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad om zich te verantwoorden. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de coöperatie;

b. door bedanken.

9. Het bestuur kan uit de leden commissies voor advies en bijstand benoemen.

10. Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kunnen adviseurs benoemen. Deze adviseurs behoeven geen lid van de coöperatie te zijn.

Artikel 11: Bestuursfuncties en werkwijze van het bestuur

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, alsmede voor ieder een plaatsvervanger.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld, en na goedkeuring door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

3. Besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 12: Bestuurstaak, vertegenwoordiging

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie.

2. Vertegenwoordigingsbevoegd zijn in gezamenlijkheid twee leden van het bestuur, waaronder minimaal de voorzitter of de secretaris of de penningmeester.

3. Het bestuur is bevoegd tot het afsluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, zonder voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering, met een maximum van zegge vijftig duizend euro (€ 50.000,00)

4. Het bestuur is voor bedragen hoger dan vijftig duizend euro (€ 50.000,00), mits voorafgaand hiervoor goedkeuring is verkregen van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen, en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. onverminderd het in lid 2 bepaalde, wordt de coöperatie in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

a. hetzij het bestuur;

b. hetzij twee bestuursleden tezamen.

Artikel 13: Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording

1. Het coöperatiejaar en boekjaar lopen van één januari tot en met éénendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend.

3. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar brengt het bestuur op een algemene ledenvergadering, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording alsmede het jaarverslag in rechte van het bestuur vorderen. Het legt daartoe over: een balans, de winst en verliesrekeningen en een toelichting op deze stukken, alsmede het verslag van de kascommissie.

4. De kascommissie bestaat uit twee leden, die jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden, niet deel uitmakende van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen, en inzage van de boeken en bescheiden van de coöperatie te geven.

5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

6. Het bestuur laat zich bij het opstellen van de jaarrekening bijstaan door een deskundige. Indien deze deskundige geen registeraccountant is, behoeft zijn benoeming de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

7. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge voor het door haar gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

8. De algemene ledenvergadering stelt vast welke bedragen aan een reservefonds moeten worden toegevoegd, alsmede de ingevolge de artikelen 4 en 6 te vergoeden rente en uitkeringen.

9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tenminste tien jaar lang te bewaren.

Hoofdstuk V Algemene ledenvergadering

Artikel 14: Bevoegdheden en vergaderingen

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde en moeten door het bestuur in de agenda worden vermeld:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende jaar,

c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;

d. de begroting voor het lopende jaar;

e. onderwerpen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Voorts roept het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen indien zij dit wenst, indien een bestuursbesluit de goedkeuring van de algemene ledenvergadering behoeft, of indien tenminste een tiende van de leden zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt.

4. Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen veertien dagen de leden tot een vergadering heeft opgeroepen tegen een datum uiterlijk één maand na de indiening, kan bijeenroeping geschieden door de verzoekers.

5. Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen met vermelding van de agenda. De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht kalenderdagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend. Deze termijn bedraagt echter tenminste veertien kalenderdagen indien een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de coöperatie voor de eerste maal aan de orde komt. De algemene ledenvergadering dient bij voorkeur niet in de maanden juli en augustus bijeen te worden geroepen.

Artikel 15: Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de coöperatie. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens in de vergadering waarin hun beroepsrecht aan de orde komt.

2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen besluit het bestuur.

3. Alleen leden, die niet geschorst zijn hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering. Elk lid heeft één stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid ter vergadering laten uitbrengen, met dien verstande, dat ieder lid niet meer dan drie leden mag vertegenwoordigen.

5. Ieder lid kan voorts zijn stem uitsluitend ten aanzien van vooraf bij de uitnodiging bepaalde voorstellen schriftelijk ter vergadering uitbrengen op een daartoe bestemd stemformulier dat tegelijk met de oproep van de vergadering is toegestuurd. Voor dit onderwerp wordt het lid geacht ter vergadering te zijn vertegenwoordigd.

Artikel 16: Voorzitterschap en notulen

1. Als voorzitter van de algemene ledenvergadering treedt op de voorzitter van het bestuur, of bij zijn of haar ontstentenis diens plaatsvervanger.

2. Van het verhandelde in een algemene ledenvergadering worden door de secretaris, diens plaatsvervanger, of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en getekend na goedkeuring door de overige bestuursleden. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht en op de eerstvolgende ledenvergadering ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd.

Artikel 17: Besluitvorming

1. Besluiten, met uitzondering van besluiten tot statutenwijziging en tot ontbinding van de coöperatie, worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden.

2. Alle stemmingen niet rakende personen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. De vergadering kan eenstemmig tot een andere wijze van stemming besluiten. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.

3. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet geldige stemmen aangemerkt.

4. Indien de stemmen staken over voorstellen niet rakende de verkiezing van personen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de personen, met uitzondering van de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Deze herstemmingen worden herhaald, totdat, hetzij één persoon de absolute meerderheid behaald heeft, hetzij tussen twee personen gestemd is en de stemmen staken. Is bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting bepaald op welke persoon in de herstemming geen stemmen meer uitgebracht kunnen worden. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden gekozen is.

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

7. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Hoofdstuk VI Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 18

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de coöperatie kan slechts worden genomen in een vergadering, opgeroepen met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 en onder toezending van de volledige tekst van de voorgestelde wijziging in de statuten, waarin tenminste tweederde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, en alsdan met tenminste drievierde van de geldige uitgebrachte stemmen voor het voorstel.

2. Is op de vergadering niet tenminste twee derde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste vergadering een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regels wordt opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden kan besluiten met een meerderheid van tenminste drievierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Een statutenwijziging wordt eerst van kracht nadat deze bij notariële akte is vastgelegd. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

4. Ingeval van ontbinding van de coöperatie krachtens bestuursbesluit is het bestuur of de door het bestuur daartoe aangewezen personen met de vereffening belast, tenzij de ledenvergadering anders beslist. De ledenvergadering bepaalt de bestemming van het batig saldo, met dien verstande dat allereerst aan de leden de geleende bedragen en de eventueel gekweekte rente worden terugbetaald.

5. De boeken en bescheiden van de coöperatie dienen na de vereffening te worden ondergebracht bij een instelling, die belast is met het bewaren van archiefstukken.

Artikel 19: Huishoudelijk reglement

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten of met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat.

2. Het Huishoudelijk reglement regelt de rechten en plichten van leden en donateurs en de werkzaamheden van het bestuur.

Artikel 20: Slotbepaling

a. In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen en de wet niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.

b. Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op éénendertig december tweeduizend achttien (31-12-2018).